ხელშეკრულების შედგენა

პრაქტიკული სახელმძღვანელო

წიგნი გამოიცა შპს „ზვიად კორძაძის გამომცემლობის“ მიერ, USAID სამა- რთლის უზენაესობის პროგრამის მხარდაჭერით. პროგრამას ახორციელებს აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI) ამერიკის შეერთე- ბული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინა- ნსებით. წიგნის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებლები არიან ავტორები და მასში გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ ასახავდეს ამერიკის შეერთე- ბული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს და/ან აღმოსავლეთ- დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის შეხედულებებს.

ავტორები:
ზვიად კორძაძე
ნინო ბოგვერაძე

რედაქტორი:
მანანა ტაბიძე

გამომცემლობა:
შპს „ზვიად კორძაძის გამომცემლობა“

© წიგნის ავტორები 2024
© ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო
(USAID), 2024
© აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI) 2024

  წიგნის გადმოწერა