თორნიკე ნემსწვერიძე, საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულის იურიდიული ბუნება, თბილისი, 2017

 

ძირითადი კანონის პრეამბულა საკონსტიტუციო კომპარა­ტი­ვისტიკაში ყოველთვის დიდ ყურადღებას იპყრობდა, მაგრამ, მიუხედავად ამისა, კვლევები ამ ინსტიტუტის მიმართ არც ისე მოცულობითია. ქართულ იურიდიულ დოქტრინაში დღემდე ფუნდამენტური კვლევა არავის მიუძღვნია საქართ­ველოს კონს­ტიტუციის პრეამბულისადმი, შესაბამისად, წინამდებარე ნაშრომი პრეამბულის ბუნების მონოგრაფიულად  შესწავლის პირველ ცდას წარმოადგენს.

წარმოდგენილ კვლევაში განხილულია პრეამბულის ბუნებასთან დაკავშირებით განვითარებული ძირითადი თეორიები, საზღვარგარეთის ქვეყნების პრაქ­­ტიკა, ასევე, საქართველოს კონს­­ტიტუციის პრეამბულის ანატომია და მისი პრაქტიკაში რე­ა­ლი­ზების პერსპექტივები.

  ყიდვა

   შინაარსი